A- YÖNETİM HİZMETİ
(Profesyonel Tesis ve Bina Yöneticiliği)
Ticari, Hukuki, Teknik-Lojistik konularda ve hizmetlerimizin tamamını kapsayan kompleks bir işletme yönetim hizmetidir.

Kat Mülkiyeti Kanunu ile birlikte, Gayrimenkul yönetim konusunda en yaygın olarak karşımıza apartman ve Sitelerin yönetilmeleri çıkmaktadır. Ancak, yüksek teknolojiye sahip akıllı binalar, iş Merkezleri, Alışveriş merkezleri, Hava alanları, kültür merkezleri gibi sosyal yapılar, Çarşı ve Eğlence yerlerinin yönetilmeleri her birine özel bir takım bilgi ve beceri gerekmektedir. Akademik alt yapısı ve geniş kadrosu ile İST GRUP YÖNETİM hizmetleri sizlere bu hizmetleri en uygun şartlarda temin etmektedir.

– Bina, Tesis yönetim modellendirme hizmetleri,
– Yönetim ve İsletme Planı Oluşturulması
– Yıllık Bütçe oluşturulması ve Muhasebesinin kontrolü
– Hizmet Firmaları Portföy Seçenekleri Hazırlanması
– Şartnamelerin ve Sözleşmelerin hazırlanması
– Güvenlik hizmetleri,
– Teknik hizmetler,
– Temizlik Hizmetleri,
– Bahçe, peyzaj bakım hizmetleri,
– İlaçlama hizmetleri,
– Hizmet kalite raporlaması
– İşletme maliyet düşürücü tedbir projeleri
– Yatırım karar fizibilite raporları

Tüm bu yönetim hizmetlerini ihtiyaçlarınıza göre size sunmaktayız.

– Konut Yönetimi (Apartman ve Site Yöneticiliği)

Her türlü konutta, Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan yöneticilik görevlerinin yerine getirilmesi hizmetimizdir.
Yönetim planına uygun olarak hazırlanacak işletme planınız doğrultusunda karar defterinizden, para tahsilâtlarınıza kadar bütün yönetim işleriniz tarafımızdan yerine getirilmektedir. Klasik apartman yönetimi yanında, personel is programları, teknik bakım programları, demirbaşlarınızın bakım tarihçeleri, günlük veya haftalık periyodik kontrollerin yapıldığı bir yönetim şeklidir.

Bizlerle temas kurduğunuzda binanız tarafımızdan incelenmektedir.

1. Aşama

Binanıza özel bir teklif hazırlanmaktadır.
** Hangi yönetim hizmetlerinin verileceği
** Yönetim hizmetlerinin bedelinin ne olacağı
**Nasıl bir sözleşme yapılacağı ve kat malikleri kurulunda ne karar almanız gerektiği.

2.Aşama

Binanız ile ilgili doğru bilgilere ulaşmamız gerekmektedir bu nedenle aşağıdaki formların tamamlanmasını istiyoruz.
**Hukuki durum tespit Formu (yönetim planı,imtiyazlı bölümler vs)
**Fiziki Durum Tespit formu (Demirbaşlar, bakım tarihçeleri,garantileri vs)
**Personel Tespit Formu (Çalışanların özlük bilgileri,kıdem tazminat fonu,izin durumları vs)
**Oturanlar bilgi formu (malikler, kiracılar telefon adres bilgileri)
**Geçmiş dönem bilgileri (faturalar, yıllık harcamalar vs)

3. Aşama

Profesyonel Yönetime geçişin son aşamasıdır
**Yoksa işletme projesi yapılması
**Bir genel kurul yapılması ve denetim mekanizmasının oluşturulması

HİZMET DETAYLARIMIZ

• Cari Kontrol için Web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığının sağlanması
• Site Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması
• Site İşletme Projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
• Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların düzenlenmesi
• Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi
• Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması.
• Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması

A.BÜTÇEYÖNETİMİ

Sitenin mali yıl bütçesi Kat malikleri kurulunda görüşülerek kabul edilmediyse yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek dosyada saklanması esastır.

• Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması
• İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı
• Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması
• Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi
• Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
• Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması
• Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması
• Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
• Resmi defterlerin yılsonunda notere kapattırılması

B.HUKUKİYÖNETİM

Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.
• Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması
• İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması
• Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması
• Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi
• İcra takibi yapılması
• Dava açılması
• Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması

 

İHTİYAÇ DUYACAĞINIZ TÜM HİZMETLERİN TEK ELDEN YÖNETİLMESİ MODELİNİ ÖNERİYORUZ.

TESİSİNİZİN YÖNETİMİ TARAFIMIZDAN YAPILDIĞINDA

•Apartmanınızın/Sitenizin masraflarını dairelere nasıl paylaştıracağım diye düşünmeyeceksiniz. Arsa payıymış, eşitmiş, adam başına imiş gibi sorunlar sizi rahatsız etmeyecek.
•Dairelere yaptıkları ödemeler için tek tek makbuz yazmayacak bunu deftere nasıl işleyeceğim diye düşünmeyeceksiniz.
•Hazırlamakla yükümlü olduğunuz İşletme projesi ve detaylarından ve kabul görmesi için yapmanız gerekenlerden kurtulacaksınız.
•Kapıcı, kaloriferci, gece bekçisi ve (veya) bahçıvanınızın SGK, işe giriş bildirgelerini, aylık SGK bildirgelerini hazırlamakla uğraşmayacaksınız.
•Yukarda sayılan Apartman hizmet görevlilerinizin işe giriş ve çıkışlarında Bölge Çalışma Müdürlüklerine verilecek resmi evrakları tanzim etmekle uğraşmayacaksınız.
•Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantılarınızın usulüne uygun yapılması ve alınan kararların kanun karşısında dayanaklara dayanması konusunda bir kuşkunuz kalmayacak. Alacağınız kararlar K.M.K ‘na uygun olacak ve kanunen takibi kolay olacak.
•Apartmanınızın ihtiyacı olduğunda asansörcü, elektrikçi, tesisatçı gibi ustaları aramayacak yapılan işin düzgün yapılıp, yapılmadığını kontrol için ustaların başında beklemeyeceksiniz. Bunu sizin yerinize biz yapacağız.
•Ortak kullanım alanları olan, çatınızın aktarılması, merdiven boşluğunun boyatılması, dış cephenin boyatılması işleri yaptırılacağında fiyat teklifleri, bu teklifi veren firmaların güvenilirliği,en uygun fiyata en kaliteli şekilde kime yaptırılacağı bizim tarafımızdan hazırlanacak, Teklifler size gelecek siz karar vereceksiniz.
•Apartmanınızın masraf ve faturalarını deftere işlemek bize kalacak, denetimi siz yapacaksınız.
•Binamızı sigorta yaptırdık mı, yangın tüplerimiz dolu ve kullanıma hazır mı diye düşünmeyeceksiniz.
•Kapıcınızın, hizmet personelinizin yıllık izin formlarını hazırlamayacak, yıllık izine ayrıldığında yerine kimi bulacağız diye dert etmeyecek, izin kullanmazsa ne yapacağım diye düşünmeyeceksiniz.
•Defterlerinizin yıllık noter defter tasdiki ile uğraşmayacaksınız.
•Kapıcı kıdem tazminatı fonu ayrılması gibi teknik konuları dert etmeyeceksiniz.
•Parasını ödemeyen komşunuzu icraya vermek zorunda kalmayacaksınız.